Naslovnica Bosna i Hercegovina Predstavljeni ključni preduvjeti za unapređenje digitalnih usluga u BiH

Predstavljeni ključni preduvjeti za unapređenje digitalnih usluga u BiH

69

Formulirane Akcijskim planom Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 -2022.

ReSPA i PARCO organizirali su završni događaj In-Country projekta koji je okupio predstavnike institucija BiH iz Vijeća ministara BiH, oba entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i predstavnike ostalih ključnih partnera iz projekata i inicijativa u BiH koje trenutno provode aktivnosti koje doprinose razvoju i modernizaciji usluga javne uprave.

Na skupu je predstavljena Mapa puta za stvaranje preduvjeta za izgradnju digitalnih usluga potrebnih svim upravnim razinama vlasti u BiH. Ovaj ključni dokument izravno je vezan uz mjeru 4.2. (aktivnost 4.2.4.1.) Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018.-2022. Plan puta je rezultat tehničke ekspertize u okviru podrške unutar zemlje koju je pružila ReSPA da bi Uredu koordinatora pružio Situacijsku analizu, Komparativnu analizu i Mapu puta.

Cilj prezentacije Mape puta je upoznati relevantne aktere koji će biti uključeni u stvaranje ovih preduvjeta sa nalazima iz Situacijske i Komparativne analize, te pružiti preliminarnu podršku i orijentaciju prema praktičnim akcijama za provedbu Mape puta. Predstavljena Analiza stanja daje pregled postojećeg i ciljanog institucionalnog, organizacijskog, pravnog i infrastrukturnog okvira potrebnog za provedbu ovih preduvjeta, dok Komparativna analiza prikazuje dobre prakse iz regije. Planom su definirani blokovi aktivnosti i rokovi za provedbu definiranih preduvjeta.Predstavljeni dokumenti poslužit će kao okvir za uspostavljanje preduvjeta za izradu kataloga usluga, model za jačanje Centra za zajedničke usluge na svakoj administrativnoj razini u BiH, te razvoj informatičkih usluga kao što su: ePayment, Certification Bodies, GSB Service Board, e-poštanski sandučić i Cloud vlada (klasifikacija podataka).

„Korištenje informacijske tehnologije u digitalizaciji vlada jedan je od temeljnih čimbenika reformirane javne uprave i njezine korisničke orijentacije u smislu poboljšanja poslovnih procesa i administrativnih procedura, dostupnosti usluga kroz različite komunikacijske kanale i smanjenja cijena usluga.

Zemlje s visokim stupnjem digitaliziranih kanala i usluga spremnije su se suočiti s izazovom pandemije COVID-a. U tom smislu BiH ozbiljno zaostaje, pa je potrebno ubrzati dinamiku uvođenja takvog načina rada i komuniciranja. Vlade trebaju planirati sredstva za održavanje sustava koji se provode putem donatorskih sredstava i pozabaviti se odgovornošću, vlasništvom i održivošću takvih sustava.

U kontekstu koordinacije reforme javne uprave, potrebno je prevladati prepreke u radu Fonda za reformu javne uprave kao jednog od ključnih alata za poticanje reforme javne uprave, te dovršiti proces formiranja provedbenih struktura reforme javne uprave BiH“ izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH.

Olivera Damjanović, program menadžerica ReSPA, izjavila je da Akcijski plan Strategije reforme javne uprave BiH prepoznaje potrebu stvaranja tehničkih preduvjeta za izgradnju čvrste e-uprave, s posebnim osvrtom na standardizaciju, interoperabilnost, osnovne registre, e-potpis, e-upravu, e-autentifikaciju, e-plaćanje i zaštitu podataka. Damjanović je naglasila da prezentirana Mapa puta daje pregled najrelevantnijih radnji koje se odnose na daljnji razvoj elemenata koji su izravno povezani s tehnologijom i elemenata koji podržavaju tehnologiju, te sadrži konkretne korake koje treba poduzeti u procesu rješavanja organizacijskih i regulatornih pitanja.

„Mi u ReSPA-i vjerujemo da su Analiza stanja, Komparativna analiza i Mapa puta kao rezultat upravo završenog projekta dobra osnova koju Ured koordinatora i institucije na svim razinama vlasti u BiH mogu koristiti za formuliranje izvedivih strategija i projekata za jačanje e-vlada. Ukoliko realizacija projekata nije moguća u okviru vlastitih kapaciteta, navedeni dokumenti mogu biti temelj za pružanje dodatne potpore međunarodnih institucija, među kojima je i ReSPA, gdje su kapaciteti i financijska sredstva nedostatni”, istaknula je Damjanović.

Prethodni članakFranjo Topić: Narodi i pored svega nisu posvađani, atmosferu sukoba pogrijavaju stranke
Naredni članakSchmidt o implementiranju presuda: Svi građani moraju imati jednaka prava